Meny

Prosjekt og byggeledelse

Prosjektledelse er å ta ansvar for å lede en prosess fra målformulering til ferdig prosjekt. Byggeledelse er å ivareta byggherrens interesser i kontakten med entreprenør, samt å følge opp kvalitet, fremdirft og økonomi under utførelsen.

Prosjektledelse
Prosjektlederen ivaretar oppdragsgivers og prosjektets interesser, og er prosjektets øverste administrerende leder ovenfor alle engasjerte aktører i prosjektet. Prosjektlederen må ha den faglige og administrative erfaring og kompetanse som kreves for å organisere og styre prosjektet gjennom alle faser, innenfor de avtalte rammer for kvalitet, økonomi og fremdrift.

Byggeledelse
Byggeledelse er et administrativt oppdrag med hovedvekt på ledelse, styring og kvalitetssikring av utførende entreprenører og leverandører. Byggeleder er byggherrens representant på anlegsplassen og fungerer som bindeleddet mellom byggherreorganisasjonen og entreprenørene. Oppgaven er å sikkre at reultatet blir i henhold til de forutsetninger som er avtalt for prosjektet. Byggelederens ytelser må tilpasses det enkelte prosjekt og den enkelte byggherrens ønsker og behov. Typiske oppgaver som byggeleder har er å utarbeide administrative rutiner i byggesaken, styre økonomi og fremdrift, kontrollere tekniske og håndverksmessig utførelse, samt gjennomføre overtakelse og sluttoppgjør med entreprenørene.

Du er besøkende nr 1221 siden 07.01.2016

Opphavsrettigheter 20©16 drevland.as - Alle rettigheter forbeholdt
Design og layout: VegaDesign.net